Sách Quản Trị Chung: BINH PHÁP TÔN TỬ - Sun Tzu (Tôn Vũ).
Sách Phát Triển Kỹ Năng: NGHỆ THUẬT ĐÀM PHÁN - Donald J. Trump.
Sách Marketing: 22 QUY LUẬT BẤT BIẾN TRONG MARKETING - Al Ries, Jack Trout.
Sách Marketing: NHỮNG ĐÒN TÂM LÝ TRONG THUYẾT PHỤC - Robert B. Cialdini.
Sách Truyền Cảm Hứng: NHÀ GIẢ KIM (Tiểu Thuyết) - Paulo Coelho.
Sách Quản Trị Nhân Sự: 5 ĐIỂM CHẾT TRONG TEAMWORK - Patrick Lencioni.
Sách Quản Trị Tài Chính: NGƯỜI GIÀU CÓ NHẤT THÀNH BABYLON - George S. Clason.
Sách Khởi Nghiệp: KHỞI NGHIỆP TINH GỌN - Eric Ries.
Sách Kinh Tế Tổng Hợp: NHÀ ĐẦU TƯ THÔNG MINH - Benjamin Graham.
Sách Quản Trị Chung: TỪ TỐT ĐẾN VĨ ĐẠI - Jim Collins.